ZAŁĄCZNIK NR. 1

Regulamin dostaw sklepu internetowego Pan Tulipan

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MARCA 2023

I. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady realizowania dostaw towarów zakupionych w sklepie internetowym Echthoning (dalej jako Sklep), którego właścicielem jest Echthoning V.O.F. z siedzibą w Korenbloem 78 1689 RZ Zwaag, wpisana do rejestru przedsiębiorców KvK: 82082421, BTW: NL862329516B01 (dalej: Sprzedawca).

Zasady dokonywania oraz realizacji Zamówień Towarów za pośrednictwem Sklepu są określone w „Regulaminie Sklepu internetowego Echthoning V.O.F.”, który jest stale dostępny na stronie internetowej www.echthoning.nl w zakładce „Dokumenty” oraz w wersji drukowanej w siedzibie Sprzedawcy.

W zakresie nieuregulowanym odrębnie w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia regulaminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, w tym również w zakresie definicji stosowanych w niniejszym Regulaminie.

Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Echthoning za pośrednictwem Sklepu świadczy również usługi dostawy towarów zakupionych w Sklepie.

Każdy użytkownik po zaakceptowaniu treści Regulaminu zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Usługi dostawy są świadczone jedynie na ograniczonym obszarze, określonym na Liście Obszaru Dostaw, dostępnej na stronie internetowej www.echthoning.nl w zakładce „Dokumenty”.

II. Definicje:

Dostawca – osoba wykonująca dostawę Zamówienia ze Sklepu

Dostawa – dostawa Zamówienia przez Dostawcę pod Adres Dostawy.

Adres Dostawy – adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia dla realizacji Dostawy.

Towar / Towary - produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie, na które Klient może złożyć Zamówienie i dokonać ich zakupu.

Zamówienie z Dostawą - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość dotyczącej Towarów i Dostawy, poprzedzone wyborem Towarów, wyborem formy płatności, wskazaniem Adresu Dostawy i akceptacją treści Regulaminu.

Termin Dostawy – wskazany na Liście Obszaru Dostaw dzień, w którym nastąpić ma Dostawa.

Odbiór Zamówienia – odbiór Towarów przez Klienta lub inną osobę pod Adresem Dostawy.

III. Warunki Składania Zamówień

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedawcę w Serwisie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, natomiast realizacja Zamówienia z Dostawą odbywa się w Terminie Dostawy, który jest prezentowany na stronie www.echthoning.nl w zakładce „Dokumenty” – „Lista Obszaru Dostaw”.
 2. Wchodząc na stronę Sklepu w celu złożenia Zamówienia z Dostawą Klient wpisuje kod pocztowy adresu pod który ma być realizowana Dostawa. W przypadku gdy wybrana przez Klienta miejscowość adresu dostawy nie jest uwzględniona na Liście Obszaru Dostaw, Zamówienie zostanie anulowane.
 3. Koszt Dostawy oraz dostępne Terminy Dostawy są widoczne w chwili składania Zamówienia. Składając Zamówienie Klient akceptuje koszt Dostawy, który jest dodawany do końcowej płatności za Zamówienie, jak również wskazuje Adres Dostawy i numer telefoniczny do kontaktu.

IV. Warunki sprzedaży Towaru z Dostawą

 1. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru w Sklepie Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu pomniejszenia Zamówienia w tej części, zaproponowania produktu zamiennego lub anulowania Zamówienia w całości.
 2. Towar jest dostarczany wraz z Pakbonem.
 3. W Sklepie dostępne są Towary, których cena zależna jest od ich wagi (m.in. mięso, warzywa, owoce). Cena takiego Produktu określona jest jako cena za daną jednostkę wagi (np. kilogram, 100 gramów itd.). Ostateczna cena jaką Klient powinien zapłacić za Towar, uzależniona jest od rzeczywistej wagi Towaru. Ostateczna waga i cena Towaru może się różnić od wskazanej w Zamówieniu złożonym przez Klienta, tj. może być mniejsza o 5%. W takiej sytuacji Sprzedawca dokona zwrotu nadpłaconej kwoty Klientowi.
 4. Zamówione Towary są pakowane w torby lub pudełka. Klient składając Zamówienie nie ponosi kosztów za opakowanie, w którym Towary zostaną przygotowane do odbioru.
 5. Złożenie Zamówienia z Dostawą jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt telefonicznych ze strony Dostawcy pod wskazanym numerem telefonu.

V. Dostawa i Odbiór Towarów

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sprzedawca informuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez zmianę statusu danego Zamówienia widocznego po zalogowaniu się Klienta do Konta oraz wysłanie odpowiedniej informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta.
 2. Klient jest zobowiązany do odbioru Towaru od Dostawcy we wskazanym na Liście Obszaru Dostaw Terminie Dostawy.
 3. Dostawca skontaktuje się z Klientem w dniu Dostawy celem potwierdzenia obecność Klienta pod adresem Dostawy i poinformuje o przybliżonym czasie Dostawy Zamówienia.
 4. Klient ma obowiązek umożliwić Dostawcy realizację Dostawy, w szczególności wjazd i wyjazd na osiedle zamknięte, wejście na klatkę schodową, a w uzasadnionych przypadkach odebrać Zamówienie od Dostawcy na zewnątrz budynku (np. utrudniony dostęp /dojazd do miejsca przeznaczenia, pies, stan zagrożenia epidemiologicznego).
 5. Klient ma obowiązek odebrać Zamówienie od Dostawcy w Terminie Dostawy i w tym celu on lub osoba przez niego upoważniona powinna być obecna pod wskazanym Adresem Dostawy w Terminie Dostawy (Dostawca może spóźnić się z Dostawą ze względu na nieprzewidziane warunki na drodze takie jak zakorkowana trasa, wypadek komunikacyjny czy awaria pojazdu dostawczego). Jeżeli pomimo oczekiwania oraz próby kontaktu telefonicznego Klient lub osoba przez niego upoważnione nie odbierze Zamówienia w ciągu 5 minut od stawienia się Dostawcy pod Adresem Dostawy, Dostawca może zakończyć Dostawę, co jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takim przypadku Sprzedawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie 2 dni od upływu Terminu Dostawy przesyłając stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na Adres mailowy.
 6. Osoba która nawiąże kontakt z Dostawcą pod Adresem Dostawy, jest uznawana za osobę upoważnioną do odbioru Zamówienia.
 7. W przypadku gdy Zamówienie zawiera alkohol i/lub produkty z zawartością alkoholu, papierosy lub inne artykuły sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, osoba odbierająca Zamówienie ma obowiązek okazać Dostawcy dokument stwierdzający pełnoletność. W przypadku odmowy lub braku możliwości okazania takiego dokumentu, Dostawca może zakończyć Dostawę, co jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy.
 8. W przypadku gdy Klient nie odbierze Zamówienia w Terminie Dostawy Zamówienie jest anulowane w całości i Sprzedawca zawiadamia o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail.
 9. W przypadku anulowania Zamówienia z powodu nie odebrania Zamówienia zapłacona on-line płatność za Zamówienie zostanie zwrócona Klientowi odpowiednio do sposobu dokonania płatności tj. na kartę lub rachunek bankowy Klienta w terminie 3 dni roboczych od anulowania Zamówienia, przy czym Klient nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów Dostawy, w przypadku gdy Dostawa nie została zrealizowana z powodu nie wywiązania się przez Klienta z obowiązków, o których mowa w pkt. V ppkt. 4 lub 5 lub 7 powyżej.
 10. W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia Zamówienia w Terminie Dostawy z przyczyn, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego Terminu Dostawy, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Klienta, lub anulowania Zamówienia.

VI. Płatności

 1. Klient dokonuje płatności w chwili składania Zamówienia.
 2. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:
 1. kartą płatniczą lub kredytową,
 2. przelewem bankowym.
 3. innymi formami płatności dostepnymi w Serwisie w chwili składania zamówienia.
 1. W celu dokonania płatności on-line tylko niezbędne dane osobowe Klienta zostaną przekazane do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizowanie transakcji przy wykorzystaniu systemu transakcji online.
 2. Sprzedawca potwierdzi drogą mailową dokonanie płatności on-line na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy holenderskiego prawa handlowego. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych czy organizacyjnych, jakimi mogą być:

a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub orzeczeń uprawnionych władz publicznych mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

b) zmiana zakresu usług świadczonych przez Sprzedawcę lub zmiana funkcjonalności Serwisu;

c) konieczność usunięcia niejasności albo błędów w Regulaminie lub przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu;

d) zmiana nazw, adresów pocztowych, adresów elektronicznych, linków lub innych danych zamieszczonych w Regulaminie;

3. Z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanej w Koncie Klienta. Wiadomość będzie zawierała odnośnik (link) do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link oznaczający brak zgody na zmianę Regulaminu, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta Klienta w Serwisie.

4. Do Zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie zmienionego lub nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.

Jesteśmy wiarygodni:

© 2020 - 2024 Echthoning | sitemap | rss