BIJLAGE Nr. 2

KLACHTENPROCEDURE

Klachten

1. De Verkoper is verplicht om de Bestelling uit te voeren door de bestelde Goederen vrij van gebreken te leveren.

2. De Verkoper is aansprakelijk ten opzichte van de Klant op grond van garantie/ waarborg voor fysieke en juridische gebreken van de aangekochte Goederen op basis van de gestelde wetsbepalingen van het Burgerlijk Wetboek. In geval van non-conformiteit van de Goederen met de Overeenkomst, heeft de Klant het recht om vervanging van de Goederen of reducering van de prijs of het herroepen van de overeenkomst te eisen. Alvorens de Goederen af te halen, heeft de Klant de mogelijkheid om de voorbereide aankopen te controleren in aanwezigheid van een medewerker van de Winkel.

3. Klachten, inclusief klachten met betrekking tot de Goederen, de Klantaccount, de Diensten en de Website kunnen in elke vorm worden ingediend, en in het bijzonder:

a) schriftelijk, aan het volgende adres: Echthoning V.O.F. Korenbloem 78 1689 RZ Zwaag, gebruik makende van het klachtenformulier voorbeeld dat staat omschreven in onderstaande paragraaf 12;

b) per e-mail, naar: info@pantulipan.nl;

c) door middel van het contactformulier dat beschikbaar is op www.pantulipan.nl onder tabblad "Contact" ("Contactformulier");

d) Indien gebreken worden ontdekt  tijdens de ontvangst van de Goederen, kan de Klant een klacht indienen bij een medewerker van de Winkel.

4. De klacht moet de gegevens bevatten van de persoon die de klacht indient (voor- en achternaam, postadres en optioneel - e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon, Bestelnummer), vermelding van de reden van de klacht en de inhoud van de eis. Het origineel of een kopie van het aankoopbewijs (bijv. kassabon of factuur) kan het indienen van een klacht vergemakkelijken, maar is niet noodzakelijk.

5. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst door de Verkoper behandeld. Het uitblijven van een reactie binnen de aangegeven termijn wordt beschouwd als een positieve behandeling van de klacht.

6. De Verkoper stelt de indiener van de klacht op de hoogte over de wijze hoe de klacht verder wordt afgehandeld door een brief aan het in de klacht vermelde adres te sturen of per e-mail of per telefoon, afhankelijk van de wijze van kennisgeving waaraan de Klant de voorkeur geeft.

7. Klachten met betrekking tot fysieke of juridische gebreken van de gekochte Goederen zullen worden behandeld in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Gebrekkige Goederen dienen op kosten van de Verkoper te worden afgeleverd op het hoofdkantoor van de Verkoper.

8. Ongeacht de rechten die voortvloeien uit de waarborg, kan de Klant de rechten die uit de garantie voortvloeien uitoefenen, indien deze werd toegekend voor de desbetreffende Goederen. Indien een garantie werd toegekend voor de desbetreffende Goederen, is informatie over de wijze van het uitoefenen van de rechten die voortvloeien uit de garantie en over de verantwoordelijke entiteit opgenomen in het garantiedocument. De uitoefening van rechten die vallen onder de garantie heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van de Verkoper met betrekking tot de waarborg.

9. De Klant kan, om een klacht in te dienen, gebruik maken van het klachtenformulier voorbeeld dat kan worden gedownload van de website van de Verkoper. Het gebruik van dit voorbeeld  is vrijwillig.

10. In het geval een klacht positief wordt afgehandeld zal de terugbetaling  plaatsvinden zodra de Klant op de hoogte is gesteld van de manier waarop de klacht is opgelost, maar uiterlijk binnen 7 werkdagen nadat de klacht is afgehandeld. De Verkoper zal terugbetalen via dezelfde uitgevoerde betalingsmethode die door de Klant is gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere terugbetalingsmethode.

11. De Klant die de Goederen aankoopt voor een doel dat rechtstreeks verband houdt met zijn/haar professionele of zakelijke activiteit (Ondernemer) heeft het recht om een klacht in te dienen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, waarbij de aansprakelijkheid van de Verkoper uit hoofde van de waarborg voor fysieke defecten van de Goederen beperkt is  door deze Klant - die geen consument is - het recht te geven om herstelling van het defect te eisen, bovendien is deze aansprakelijkheid beperkt tot 12 maanden vanaf de datum dat de Goederen werden geleverd. In een dergelijk geval zal de Verkoper, naar eigen keuze, de defecte Goederen onmiddellijk vervangen door Goederen zonder gebreken of het gebrek herstellen. De Verkoper kan ook aanbieden de overeenkomst te ontbinden en de prijs, die is betaald voor de Goederen die het defect vertonen, terug te betalen aan de Klant, die geen consument is. Voor het overige is de aansprakelijkheid van de Verkoper uit hoofde van  de waarborg voor gebreken aan de Goederen uitgesloten. Met behoud van  dwingende wettelijke bepalingen is de aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade die dergelijke Klanten - die geen consumenten zijn - lijden als gevolg van gebreken aan de Goederen beperkt tot het bedrag dat een dergelijke Klant aan de Verkoper heeft betaald voor de aankoop van de Goederen in kwestie.

 

12. De consument kan zich bij het oplossen van een geschil tussen hem en de Verkoper gratis laten bijstaan door een Nederlandse consumentenombudsman of een maatschappelijke, publiekelijke organisatie die het beschermen van de consument in zijn statutaire takenpakket heeft.

 

13. Een online platform voor de beslechting van geschillen tussen consumenten en bedrijven op EU-niveau (ODR-platform) is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr. Het ODR-platform is een interactieve en meertalige website met een zog. “één loket systeem” voor consumenten en ondernemers die buitengerechtelijke beslechting nastreven van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit het sluiten van een onlineverkoop- of dienstenovereenkomst.

 

Wij zijn betrouwbaar:

© 2020 - 2024 Echthoning | sitemap | rss