Algemene voorwaarden van de Pan Tulipan online winkel

GELDIG VANAF 1 AUGUSTUS 2023

 

I. Algemene informatie

II. Definities

III. Registratie

IV. Voorwaarden voor het plaatsen van Bestellingen en het sluiten van een Overeenkomst

V. Verkoopvoorwaarden

VI. Afhalen/ ontvangst  van de goederen

VII. Betalingen

VIII. Activering en de-activering van de nieuwsbriefservice

IX. Klachten

X. Herroepingsrecht voor een op afstand afgesloten overeenkomst

XI. Privacy en bescherming van persoonsgegevens

XII Het gebruik van “cookies”

XIII Beveiliging

XIV Contact

XV Slotbepalingen

 

I. Algemene informatie

(1) Deze Algemene Voorwaarden bevatten de regels voor het plaatsen en verwerken van goederenbestelling via de online webwinkel Pan Tulipan (hierna te noemen de Winkel)
(2) De eigenaar van de Winkel is Echthoning V.O.F. gevestigd te Korenbloem 78 1689 RZ Zwaag, ingeschreven in het Ondernemersregister KvK: 82082421, BTW: NL862329516B01.
(3) De klant die gebruik maakt van de Winkel heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met de eigenaar van de
Winkel via e-mail: info@pantulipan.nl of per telefoon: +31 641 624 318 en door middel van een elektronisch formulier op de website www.pantulipan.nl in tabblad Overeenkomst.
4. Echthoning V.O.F. verleent middels de Winkel diensten met betrekking tot de assortimentpresentatie van de Winkel, het Accountbeheer van de Klant, de verkoop van Goederen met behulp van de Dienst beschikbaar op: www.pantulipan.nl, alsmede de ontvangst van Goederen in de Winkel te: Korenbloem 78 1689 RZ Zwaag. De regels voor levering van de Goederen zijn opgenomen in de Leveringsvoorwaarden als omschreven in bijlage nr. 1 bij deze Algemene Voorwaarden.
5) Iedere Klant, die de inhoud van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard, is verplicht deze na te leven.
6) De Algemene Voorwaarden met de huidige geldige inhoud zijn permanent beschikbaar op website www.pantulipan.nl in het tabblad Documenten en in een gedrukte versie op het hoofdkantoor van de Verkoper.

II. Definities:


 De in de Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen en uitdrukkingen hebben de volgende betekenis:
1. Verkoper - Echthoning V.O.F. gevestigd te Korenbloem 78 1689 RZ Zwaag.
2) Klant - een meerderjarige natuurlijke persoon met ten minste beperkte rechtsbevoegdheid, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, die zich heeft geregistreerd op de Website of de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en een Bestelling kan doen in de Winkel (Consument, Ondernemer of Ondernemer met de rechten van een Consument).
 3) Consument - een natuurlijk persoon die rechtshandelingen verricht met de Verkoper (waaronder het sluiten van de Overeenkomst) die niet direct verband houden met zijn/haar economische of beroepsmatige activiteit.
 4) Ondernemer - een natuurlijk persoon, rechtspersoon of organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is maar aan wie bij wet rechtsbevoegdheid is toegekend, die in eigen naam een economische of beroepsmatige activiteit uitoefent en rechtshandelingen verricht die rechtstreeks verband houden met zijn economische of beroepsmatige activiteit.
5) Ondernemer met de rechten van een consument - een natuurlijk persoon die rechtshandelingen verricht die rechtstreeks verband houden met zijn/haar bedrijfsactiviteit, wanneer uit de inhoud van deze rechtshandeling blijkt dat deze rechtshandeling voor deze persoon niet van beroepsmatige aard is, wat duidelijk blijkt uit de beroepsmatige activiteiten die hij/zij uitoefent, die inzienbaar zijn op basis van de bepalingen van het Nederlandse handelsrecht.
6. Dienst (Website) - Internetplatform, geëxploiteerd door de Verkoper, gevestigd op het volgende adres: www.pantulipan.nl , bestaande uit grafische elementen en software die het onder meer mogelijk maken om kennis te nemen van de door de Verkoper gepresenteerde inhoud en om elektronische diensten van de Verkoper aan de Klanten te verlenen, waaronder het sluiten van (online) Koopovereenkomsten op afstand van Goederen. Alle rechten op de Website, met inbegrip van eigendomsrechten, intellectuele eigendomsrechten op de naam, het internetdomein, evenals sjablonen, formulieren, logo's die op de Website zijn geplaatst (met uitzondering van logo's en foto's die op de Website worden gepresenteerd met het oog op de presentatie van Goederen, waarop de auteursrechten ook aan derden kunnen toebehoren) zijn eigendom van de Verkoper en het gebruik ervan mag alleen plaatsvinden op een manier die is gespecificeerd en in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden en met een schriftelijke toestemming van de Verkoper. Het is verboden om de Website te gebruiken op een manier die in strijd is met de wet, de goede manieren of op een wijze die inbreuk maakt op de rechten of persoonlijke belangen van derden, evenals om de inhoud van de Website zonder toestemming van de Verkoper op de één of andere manier te veranderen.
 7. Overeenkomst - een overeenkomst op afstand die betrekking heeft op de verkoop van Goederen door de Verkoper of een overeenkomst voor de levering van diensten.
8. Koopwaar / Goederen - producten aangeboden door de Verkoper in de Winkel, waarvoor de Klant een Bestelling kan plaatsen en een aankoop kan doen; prijzen van Goederen, promoties en assortiment geplaatst op de Website kunnen verschillen van prijzen van goederen, promoties en assortiment beschikbaar in de winkels van de Verkoper.
9. Categorie Alcoholen/ Alcohol - een specifiek type Goederen dat op de Website wordt gepresenteerd in de categorie Alcoholen (voor volwassen Klanten), die kunnen worden besteld met behulp van de functionaliteiten van de Website, voor deze categorie Goederen zijn aanvullende bepalingen voorzien als omschreven in Bijlage 1 van de Algemene Voorwaarden. De Klant, wiens Bestelling Goederen bevat uit de categorie Alcoholen, verbindt zich ertoe deze Goederen af te halen volgens de principes als omschreven  in Bijlage Nr. 1 van de Algemene  Voorwaarden.
10. Beheerder Persoonsgegevens - Echthoning V.O.F. gevestigd te Korenbloem 78 1689 RZ Zwaag, ingeschreven in het Ondernemersregister KvK: 82082421, BTW: NL862329516B01
11. Hulplijn – de organisatorische eenheid van de Verkoper die als doel heeft telefonisch contact met de Klant te hebben om de voorwaarden voor de uitvoering van een Bestelling overeen te komen of een klacht te behandelen. De hulplijn
is beschikbaar voor de Klant op telefoonnummer: +31 641 624 318 (gesprekskosten volgens het tarief van de aanbieder) en e-mailadres: info@pantulipan.nl, van maandag tot en met vrijdag, van 12:00 tot 18:00 uur.
12. Registratie - een reeks activiteiten die bestaat uit het correct invullen door de Klant van een online registratieformulier op de Website, waarmee een Klantaccount kan worden aangemaakt. Tijdens het Registratieproces is de Klant verplicht om zijn/haar individuele Login en Wachtwoord in te stellen.
 13. Inloggen - het e-mailadres van de Klant dat tijdens de Registratieprocedure is opgegeven en dat samen met het Wachtwoord de Klant in staat stelt om in te loggen op zijn Klantaccount en de Winkel te gebruiken.
 14. Wachtwoord - een reeks alfanumerieke tekens verstrekt door de Klant en toegewezen aan de Klant en zijn of haar Login, vastgesteld tijdens de Registratie, dat later kan worden gewijzigd door de Klant, en dat samen met de Login de Klant in staat stelt om in te loggen op de Account van de Klant en de Winkel te gebruiken.
 15. E-mailadres - het e-mailadres van de Klant dat hij/ zij heeft aangegeven tijdens de Registratie of later heeft gewijzigd in het paneel "Mijn Account".
 16. Klantaccount - een individuele account voor de Klant in de Winkel, aangemaakt na de Registratie, via welke de door de Klant verstrekte gegevens en informatie over de door hem/haar geplaatste Bestellingen worden opgeslagen; de Klant plaatst Bestellingen, beheert en actualiseert zijn/haar gegevens via deze Account.
 17. Duurzame drager - materiaal of hulpmiddel dat de Klant of de Verkoper in staat stelt om persoonlijk aan de Klant gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige toegang tot de informatie mogelijk maakt gedurende een periode die is afgestemd op de doeleinden waarvoor de informatie wordt gebruikt en die het mogelijk maakt om de opgeslagen informatie in ongewijzigde vorm op te roepen, met name papier, een pdf-bestand, een e-mailbericht.
18. Winkelmandje - een element van de software van de Winkel waarmee u een Bestelling kunt plaatsen, de inhoud ervan kunt bekijken en wijzigen.
19. Bestelling - wilsverklaring geplaatst door de Klant via de Dienst, rechtstreeks gericht op het sluiten van een overeenkomst op afstand betreffende Goederen, voorafgegaan door de selectie van Goederen, de keuze van de betalingswijze en de aanvaarding van de inhoud van de Algemene Voorwaarden.
20. Hoofdkantoor/ Zetel - een winkel die wordt geëxploiteerd door de Verkoper onder de merknaam "Pan Tulipan" (een plaats georganiseerd door de Verkoper voor het sluiten van Overeenkomsten, Verkoop en Ontvangst van Goederen voor geselecteerde categorieën Goederen, samen met een magazijn), die de Bestelling uitvoert en waar de Klant de Bestelling kan ophalen.
21. Bestelling Ophaal Periode - een periode van zeven dagen gerekend vanaf de datum waarop de Klant een Bestelling heeft geplaatst op de Website.
22. Ophalen van de Bestelling – het ophalen van de Goederen door de Klant op het Hoofdkantoor.

23. Bestellingservice (Bezorging) - betaalde dienstverlening, een door de Verkoper te leveren dienst aan de Klant bestaande uit de levering van de op de Website bestelde Goederen op het door de Klant opgegeven adres, met dien verstande dat de door de Klant opgegeven woonplaats moet zijn opgenomen in de Lijst van Leveringsgebieden.

24. Lijst van Leveringsgebieden - een verzameling  van woonplaatsen (lijst) waarvoor de Verkoper tegen betaling de Bestelling bezorgt/ levert. De lijst van plaatsen, samen met een indicatie van de specifieke dag van de week waarop de levering zal plaatsvinden, is beschikbaar op de Website en is zichtbaar bij het plaatsen van een Bestelling en op www.pantulipan.nl onder het tabblad "Documenten" en vervolgens "Lijst van Leveringsgebieden".
25) Diensten - diensten die beschikbaar worden gesteld via de Website, met in het bijzonder de presentatie van het assortiment van de Winkel, het aanmaken en beheren van de Klantenaccount, het informeren over promoties, prijsvragen en loterijen die worden georganiseerd door de Verkoper of de contractanten van de Verkoper, het verzenden van de Nieuwsbrief.
26. Nieuwsbrief - een dienst waarmee geïnteresseerde personen automatisch en gratis via e-mail informatie van de Verkoper kunnen ontvangen over lopende en geplande marketingactiviteiten, verkoopaanbiedingen en nieuwe producten.
27. Algemene Voorwaarden - deze Algemene Voorwaarden met bijlagen.
28. Leveringsvoorwaarden - specificeert de  leveringsvoorwaarden voor de in Pan Tulipan gekochte goederen in het geval  de Klant kiest voor de leveringsoptie naar het door de Klant aangegeven adres.

III. Registratie

 1.Het aanmaken van een Klantaccount is niet vereist om kennis te maken met het assortiment van de Winkel of om een Bestelling te plaatsen en een Overeenkomst af te sluiten. Het maakt het voor de Klant echter wel gemakkelijker om latere Bestellingen te doen zonder alle gegevens te moeten invullen bij het plaatsen van een Bestelling en om de aankoopgeschiedenis van de bestelde goederen en diensten in te zien.
 2.Het aanmaken en gebruiken van een Klantaccount is gratis en voor onbepaalde tijd beschikbaar.
 3. Een Klantaccount wordt aangemaakt door het invullen van een formulier, inclusief een e-mailadres en een telefoonnummer. De Klant is verplicht zijn/haar eigen persoonsgegevens te verstrekken tijdens de Registratie en de juistheid van deze persoonsgegevens te garanderen. Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de Bestelling. Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat de Klant niet in staat is Goederen te kopen en de Verkoper de diensten niet kan verlenen. Het verstrekken van onjuiste persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat een klacht niet in behandeling kan worden genomen.
 4. Tijdens het Registratieproces stelt de Klant zijn/haar eigen Login en Wachtwoord in. De vereisten voor de inhoud van het Wachtwoord worden tijdens de Registratie aan de Klant meegedeeld. De Beheerder van de Website heeft geen toegang tot de Wachtwoorden van de Klant.
 5. Inloggen vindt plaats door het invoeren van de Login en het Wachtwoord. De Klant verplicht zich om geen inloggegevens aan onbevoegden te verstrekken. Indien er omstandigheden zijn die erop wijzen dat de Login of het Wachtwoord van de Klant vermoedelijk in het bezit is van een onbevoegd persoon, is de Klant verplicht de Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan omdat de Login of het Wachtwoord aan onbevoegde personen is geopenbaard.
 6. Alvorens de Registratie te voltooien, kan de Klant instemmen met het ontvangen van informatie over het huidige aanbod van de Winkel en opiniepeilingen over de aangeboden diensten.
 7. Registratie is afhankelijk van de verklaring van de Klant dat hij of zij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en deze aanvaardt.
8. De Verkoper bevestigt per e-mail dat de Klant het Registratieproces correct heeft afgerond.
9. Door het voltooien van de Registratie en het plaatsen van een Bestelling,
1) gaat de Klant ermee akkoord dat de informatie die vereist is volgens de Nederlandse wetgeving inzake consumentenrechten met betrekking tot Overeenkomsten die worden gesloten in het kader van de Winkel, evenals de bevestiging van de sluiting van deze Overeenkomsten, aan hem/haar zijn verstrekt en geleverd via de electronische post op het E-mailadres
2) gaat de Klant ermee akkoord dat hij/zij het aankoopbewijs met betrekking tot afgesloten Overeenkomsten in het kader van de Winkel, ontvangt in de vorm van elektronische facturen die naar het E-mailadres worden verzonden en aanvaardt hij/zij de ontvangst van correctiefacturen, correctienota's en duplicaatfacturen op de bovengenoemde wijze in elektronische vorm.
 10. De Klant heeft het recht om op elk moment, zonder opgave van redenen en zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht, de dienst op te zeggen en zijn Klantaccount te verwijderen. Hij kan dit doen door gebruik te maken van de knop "Account verwijderen" (of gelijkwaardig) of door een verzoek tot verwijdering van de Account te sturen naar de Verkoper (wat tegelijkertijd een beëindiging van de overeenkomst voor het beheren van de Account inhoudt) naar het volgende adres: info@pantulipan.nl of per brief naar: Echthoning V.O.F. Korenbloem 78 1689 RZ Zwaag. Na ontvangst van een dergelijk verzoek door de Verkoper, zal de Account onmiddellijk worden verwijderd uit het IT-systeem van de Verkoper, in ieder geval binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van het verzoek van de Klant.
 11. De verwijdering van de Klantaccount zal ook plaatsvinden in het geval  de Klant een verklaring indient dat hij de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet aanvaardt.
 12. In het geval dat een Klantaccount wordt verwijderd worden alle gegevens verwijderd, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor klachtenprocedures en de behandeling van mogelijke claims, die moeten worden opgeslagen tot het verstrijken van de verjaringstermijnen voor claims die voortvloeien uit afgeronde Bestellingen.
13. De Verkoper kan de Overeenkomst voor het leveren van Accountbeheerdiensten met een opzegtermijn van 14 dagen aan de Klant beëindigen op grond van geldige redenen, waaronder:
1) als de Klant gebruik maakt van zijn/ haar Account of de Winkel  in strijd met de wet of de rechten van derden of de Algemene Voorwaarden,
2) als de Klant de Account gedurende ten minste 12 maanden, gerekend vanaf de laatste inlogging op de Account,
niet heeft gebruikt, let wel, indien de Klant tijdens de opzegtermijn inlogt op de Account zal de opzegging als nietig worden beschouwd.
14. De Verkoper kan de Overeenkomst voor het leveren van Accountbeheerdiensten aan de Klant met onmiddellijke ingang beëindigen om geldige redenen, waaronder:
1) herhaalde schendingen van de Algemene Voorwaarden door de Klant, ondanks dat hij/ zij een waarschuwing van de Verkoper heeft ontvangen met de dreiging van een mogelijke beëindiging met onmiddellijke ingang bij een nieuwe overtreding,
2) grove schending van de Algemene Voorwaarden door de Klant, met name door onrechtmatigheden of een onrechtmatigheid te begaan die de werking van de Website kunnen belemmeren of destabiliseren, of indien uit de omstandigheden blijkt (door het aanhoudende of herhaalde karakter ervan)  dat de Klant misbruik heeft gemaakt in de vorm van het opzettelijk plaatsen van Bestellingen om deze vervolgens te annuleren of niet op te halen, terwijl de Verkoper de Goederen al heeft klaargemaakt in overeenstemming met de Bestelling en hiervoor kosten heeft gemaakt,
3) bekendmaking van omstandigheden dat de Klant niet voldoet aan de voorwaarden voor Registratie en het hebben van een Account als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
15. In gevallen als omschreven in bovenstaande paragrafen 13 en 14, kan de Verkoper een verklaring voor het beëindigen van de Overeenkomst voor het leveren van Accountbeheerdiensten indienen door deze naar het e-mailadres te sturen.
16. In  gevallen als omschreven in bovenstaande paragrafen 13 en 14 worden alle Accountgegevens gewist, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor klachtenprocedures en de behandeling van mogelijke claims, die worden bewaard tot het verstrijken van de verjaringstermijn voor claims die voortvloeien uit afgeronde Bestellingen.
17. De Verkoper heeft het recht om het opnieuw registreren en aanmaken van een Account voor een klant te weigeren als zijn vorige Accountbeheer-overeenkomst is beëindigd om de in bovenstaande artikel 13 (1) of artikel 14 vermelde redenen.
 

IV. Voorwaarden voor het plaatsen van Bestellingen en het sluiten van een Overeenkomst.

 

1.Bestellingen van Klanten worden door de Verkoper geaccepteerd op de Website, 7 dagen per week, 24 uur per dag, terwijl de Bestelling wordt verwerkt binnen de Bestelling Afhaal Termijn of de Leveringstermijn die is opgenomen in de Lijst van Leveringsgebieden.
 

2. Technische vereisten voor de Klant om een Bestelling op de Website te plaatsen: toegang tot Internet, een

e-mailaccount en een telefoonnummer.

Om volledig gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de Winkel biedt, dient de Klant:
* de huidige versie van de Mozilla Firefox-, Google Chrome-, Opera-, Internet Explorer- of een gelijkwaardige browser te gebruiken,

* de Macromedia FlashPlayer plug-in geïnstalleerd te hebben,

* ondersteuning voor JavaScript, CSS-frames en stijlbladen in te schakelen,
* ondersteuning voor cookies in te schakelen,
* ondersteuning voor pop-up vensters in te schakelen,
* een actief e-mailaccount te hebben.

Het openbare karakter van het Internet en het gebruik van elektronische diensten kunnen het risico van ongeautoriseerde toegang tot en wijziging van klantgegevens met zich meebrengen. Daarom moeten klanten de juiste technische middelen toepassen die bovenstaande bedreigingen minimaliseren. Klanten moeten in het bijzonder antivirussoftware en software voor identiteitsbescherming gebruiken om hun identiteit te beschermen wanneer zij het internet gebruiken.

 3. De Klant plaatst een Bestelling door Goederen te selecteren uit het aanbod van de Winkel. Het toevoegen van Goederen aan het Winkelmandje vindt plaats na het klikken op de knop waardoor het Winkelmandje zichtbaar wordt en omschreven wordt als "Bestelling". Het Winkelmandje bevindt zich rechtsboven op de Website.
 

4. Vervolgens:
- als de Klant niet is ingelogd, kan hij/zij zich in dit stadium aanmelden of gebruik maken van de optie zonder in te loggen door te klikken op de knop  "Kopen zonder account",

- de Klant kiest de wijze waarop hij de Bestelling wil uitvoeren: de betalingsvorm en de manier waarop de Goederen moeten worden geleverd

- de stap naar de volgende aankoopfase gebeurt via de knop "Bestelling bevestigen",
- elke Klant ontvangt een BTW factuur voor de aankoop van de Goederen in de Winkel op het opgegeven e-mailadres.

- een zakelijke Klant is, om een BTW factuur voor zijn/haar bedrijf te verkrijgen, verplicht om in het zakelijk-of persoonlijk veld  "Zakelijk" te selecteren en daarnaast de naam van het bedrijf op te geven aan wie de factuur moet worden uitgeschreven en daarnaast het BTW nummer en het adres van de maatschappelijke zetel van de Klant,

 - de volgende aankoopfase wordt bereikt door de knop "Bestelling bevestigen". In deze aankoopfase staat dit gelijk met het accepteren van de Algemene Voorwaarden en het indienen van de Bestelling voor uitvoering,
- de Verkoper stuurt een bericht naar het e-mailadres van de Klant ter bevestiging van de Bestelling.
 5. De Verkoopovereenkomst komt tot stand nadat de Verkoper de aanvaarding van de Bestelling heeft bevestigd voor uitvoering. De Verkoper informeert de Klant dat hij de Bestelling tot uitvoering heeft aanvaard door de status van de betreffende Bestelling zichtbaar te maken als de Klant inlogt op zijn Account en door relevante informatie per e-mail naar het e-mailadres van de Klant te sturen (op deze manier bevestigt de Verkoper de voorwaarden van de Overeenkomst aan de Klant door ze naar een Duurzame gegevensdrager te verzenden).

 

V. Verkoopvoorwaarden

1. De bestelling van de Klant wordt uitgevoerd in detailhandelshoeveelheden, tegen de prijzen die gelden op de dag van het plaatsen van de Bestelling, zoals weergegeven bij de afbeelding of beschrijving van de bestelde Goederen. De prijzen van de Goederen zijn detailhandelsprijzen en inclusief BTW. De prijzen worden vermeld in euro's. In speciale gevallen kan de hoeveelheid Goederen die de Klant koopt beperkt zijn, waarvan de Klant telkens op de hoogte zal worden gebracht bij het plaatsen van een Bestelling. De prijzen omvatten geen informatie over leveringskosten of andere kosten die de Klant verplicht zal zijn te dragen in verband met de verkoopovereenkomst. De Klant zal over deze kosten in kennis worden gesteld bij het kiezen van de leveringswijze bij het plaatsen van de Bestelling.
2. De Verkoper heeft het recht om de minimumwaarde van de Bestelling te bepalen en de actuele informatie hierover is zichtbaar voor de Klant op de Website vóórdat de Bestelling wordt geplaatst. De Klant kan een Bestelling plaatsen zolang de waarde van het winkelmandje ten minste gelijk is aan de minimumwaarde van het Winkelmandje. De leveringskosten zijn niet inbegrepen in de minimumwaarde van het Winkelmandje.
3. De Verkoper kan kwantitatieve beperkingen invoeren op de aankoop van bepaalde Goederen, inclusief beperkingen met betrekking tot de waarde van de Bestelling van de Klant. In elk geval zal de Klant bij het plaatsen van de Bestelling op de hoogte worden gebracht van deze beperkingen.
4. De Verkoper voorziet de mogelijkheid tot het invoeren van programma's  die extra voordelen bieden aan de Klanten. De regels voor deelname aan dergelijke programma's zullen elke keer gespecificeerd worden in een afzonderlijk reglement of middels informatie op de Website.
5. Promoties in de winkel met betrekking tot de verkoop van Goederen zijn telkens geldig tot de door de Verkoper aangegeven datum of tot de voorraad is uitgeput.
6. De Verkoper kan individuele prijsaanpassingen toepassen op basis van geautomatiseerde besluitvorming (positionering).

7. In het geval er een tekort is ontstaan van de  bestelde Goederen in de Winkel, zal de Verkoper de Klant hiervan op de hoogte brengen vóór de uitvoering van de Bestelling om de Bestelling voor dat deel te verminderen of de Bestelling in zijn geheel te annuleren of het ontbrekende artikel te vervangen in overeenstemming met de wensen van de Klant.
8. De Verkoper maakt de Bestelde Goederen klaar voor afhaling samen met een document in de vorm van een BTW factuur, die de Klant elektronisch ontvangt bij het plaatsen van de Bestelling. Bij elke levering wordt een  zogenaamde "Pakbon" toegevoegd met daarop het type en de hoeveelheid van de bestelde Goederen.
9. Goederen die "op gewicht" worden verkocht, worden gewogen op de maatschappelijke zetel van de Verkoper. De hoeveelheid van de bestelde Goederen moet tot op een honderdste decimaal nauwkeurig worden aangegeven, bijv. 0,50 kg komkommers.
10. De bestelde Goederen worden verpakt in een doos of zak. De Klant worden geen verpakkingskosten voor het uitvoeren van de Bestelling in rekening gebracht.

11. De Klant verplicht zich de Goederen af te halen binnen de Afhaaltermijn van de Goederen en de door de Verkoper aangegeven prijs voor de Goederen te betalen.
 

VI Afhalen/ ontvangst van de Goederen

1. De Klant is verplicht om de Goederen persoonlijk bij de Verkoper af te halen wanneer de chauffeur de Klant bij de afleverpoging niet op het aangegeven afleveradres heeft aangetroffen. In het geval van gerookt vlees, vlees, zuivelproducten en bederfelijke Goederen kan de Winkel niet aansprakelijk worden gesteld als deze goederen  niet zo snel mogelijk worden afgehaald, datzelfde geldt in het geval dat bovenstaande goederen zo lang moeten wachten om opgehaald te worden dat ze hun houdbaarheidsdatum overschrijden. Goederen worden zonder extra kosten afgehaald aan de kassa. Bij het afhalen van de Goederen moet het Bestelnummer of de naam van de Klant die de Bestelling heeft geplaatst, worden vermeld.
2. De Klant wiens Bestelling Goederen uit de categorie Alcoholen bevat, is verplicht om op verzoek van de Verkoper een document te laten zien dat hij/ zij meerderjarig is.

3. De klant heeft, gerekend vanaf de datum van de bestelling, zeven kalenderdagen om de goederen af te halen. Feestdagen tellen ook mee voor de periode van zeven dagen voor het afhalen van de Goederen.
4. De Verkoper verwerkt of maakt geen bestellingen klaar voor uitvoering op feestdagen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om andere dagen aan te wijzen wanneer Bestellingen niet kunnen worden uitgevoerd – andere dagen dan de feestdagen die in de voorgaande zin zijn vermeld. Hieraan voorafgaand zal informatie worden geplaatst op de Website van de Winkel. De Klant heeft de mogelijkheid om de Bestelling in de Winkel af te halen op feestdagen wanneer tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 

a) De Klant meldt zich tijdens werkuren van de Winkel op het hoofdkantoor;

b) de status van de Bestelling in kwestie is als "Verzonden" geregistreerd.

 

6. Indien de Klant de Bestelling niet afhaalt binnen de 7-daagse Afhaalperiode, wordt de Bestelling in zijn geheel geannuleerd en zal de Verkoper de Klant hiervan op de hoogte brengen door een bericht te sturen naar het e-mailadres.
7. In het geval dat de Bestelling wordt geannuleerd wegens het niet afhalen van de Bestelling, zal de online betaalde betaling voor de Bestelling aan de Klant worden terugbetaald naargelang de uitgevoerde betalingsmethode, d.w.z. op de kaart of bankrekening van de Klant binnen 3 werkdagen na de annulering van de Bestelling.

8. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het persoonlijk afhalen van Goederen die via de Website zijn besteld tijdelijk of voor onbepaalde tijd uit te sluiten.
 

VII Betalingen

 1. De Klant dient de betaling te verrichten op het moment dat hij de Bestelling voor de Goederen plaatst.
 2. De Klant kan de volgende betalingswijzen kiezen voor zijn aankopen:

 a) bij het plaatsen van de Bestelling (online betaling):
 - per betaalpas/ pinpas of creditcard:
- via bankoverschrijving of via IDEAL elektronisch betalen
- via Google Pay

- via andere betalingsmiddelen die beschikbaar zijn op de Website op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst.


 3. Om een online betaling uit te voeren, worden alleen de noodzakelijke persoonsgegevens van de Klant doorgestuurd naar de online factureringsdienst die de transactie mogelijk maakt met behulp van het online transactiesysteem waarmee de Verkoper samenwerkt.
4. Om een online betaling uit te voeren, wordt de Klant doorgestuurd naar de online factureringsdienst van de betalingsdienst aanbieder.
5.  De Verkoper bevestigt de online betaling op het door de Klant opgegeven e-mailadres. In dit geval zal de verwerking van de Bestelling beginnen nadat de Verkoper de Klant een bevestiging van de aanvaarding van de Bestelling
heeft gestuurd en nadat de Verkoper de informatie heeft ontvangen dat de betaling door de Klant
is uitgevoerd.
6. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de aanvankelijk door de Klant aanvaarde prijs en het daaruit voortvloeiende te betalen bedrag te wijzigen met een maximum van 5% van de waarde van de Bestelling als gevolg van verschillen in gewicht (dit betreft per gewicht verkochte Goederen).
7. Indien de waarde van de online (zoals beschreven in artikel 2a) betaalde en voor afhaling klaargemaakte Bestelling lager is dan het betaalde bedrag, zal het verschil aan de Klant worden terugbetaald naargelang de uitgevoerde betalingsmethode, d.w.z. op de kaart of bankrekening van de Klant. In het geval dat een terugbetaling nodig is voor een transactie die door de Klant is gedaan met een betaalkaart (Pinpas), zal de Verkoper de terugbetaling uitvoeren op de bankrekening die is toegewezen aan deze betaalkaart van de Klant. Als de waarde van de voltooide Bestelling hoger blijkt te zijn dan het online betaalde bedrag, dan zal een medewerker van de Verkoper telefonisch contact opnemen met de Klant om zijn/haar toestemming te verkrijgen om een dergelijke Bestelling te verwerken en om hem/haar te informeren over de noodzaak het verschil te betalen op het moment van Afhaling van de aankopen op een manier als beschreven in punt 2a), per betaalkaart/ pinpas, creditcard of middels  een bijbetaling op de bankrekening van de Verkoper.
8. De Verkoper zal het door de Klant teveel betaalde bedrag binnen 3 werkdagen na het Afhalen van de Bestelling terugbetalen.


VIII Activering en deactivering van de nieuwsbrief Service

1. De Nieuwsbrief bevat informatieve-, promotionele- of reclame inhoud van de Verkoper en de grafische elementen inclusief de inhoud ervan zijn onderworpen aan auteursrechten of andere eigendomsrechten van de Verkoper of derden en zijn wettelijk beschermd. Het is verboden om deze inhoud te wijzigen of te gebruiken op een manier die in strijd is met het doel ervan zonder toestemming van de Verkoper.
2. Om de  Nieuwsbrief Service te activeren is het noodzakelijk:
a. een apparaat te gebruiken met toegang tot het internet met een geïnstalleerde en correct geconfigureerde up-to-date versie van de webbrowser,
b. een actief e-mailadres te hebben,
c. een bestelling te plaatsen door in het elektronische formulier dat beschikbaar is op de Site zijn/haar e-mailadres op te geven, de vereiste toestemming(en) te geven en de knop "Aanmelden" te activeren of de knop "Abonneren" te gebruiken op www.echthoning.nl
3. De Klant kan op elk moment de Nieuwsbrief Service deactiveren, wat neerkomt op de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst voor de Nieuwsbrief Service. Om de Nieuwsbrief Service te deactiveren, moet de Klant klikken op de relevante link in de inhoud van de Nieuwsbrief (voettekst). Bij het deactiveren van de Nieuwsbrief Service, zal de Verkoper stoppen met het versturen van de Nieuwsbrief naar het e-mailadres van de Klant.
4. De Klant kan te allen tijde de Nieuwsbrief Service opnieuw bestellen.

IX Klachten

1. De bepalingen van punt IX van de Algemene Voorwaarden bevatten de principes voor het indienen van klachten, die kunnen worden ingediend door Klanten die Consumenten of Ondernemers met rechten van een Consument zijn.
2. De Verkoper is verplicht om aan de Klant Goederen te leveren die in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, zonder gebreken. De Verkoper is aansprakelijk voor non-conformiteit van de Goederen met de Overeenkomst (garantie) op grond van de huidige toepasselijke regelgeving.
3. Indien de Goederen niet in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, kan de Klant:
a. reparatie of vervanging van de Goederen eisen;

de Verkoper kan vervanging uitvoeren wanneer de Klant reparatie eist, of de Verkoper kan reparatie uitvoeren wanneer de Klant vervanging eist, indien het in overeenstemming brengen van de Goederen met de Overeenkomst op een door de Klant gekozen manier onmogelijk is of buitensporige kosten voor de Verkoper zou vereisen. Indien reparatie of vervanging onmogelijk is of buitensporige kosten met zich zou meebrengen voor de Verkoper, kan de Verkoper weigeren om de Goederen in overeenstemming te brengen met de overeenkomst.
Bij de beoordeling van de buitensporige kosten dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van de betreffende klacht, in het bijzonder het belang van de non-conformiteit van de Goederen met de Overeenkomst, de waarde van de Goederen die in overeenstemming zijn met de Overeenkomst en het buitensporige ongemak voor de Klant als gevolg van de wijziging van de manier om de Goederen in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst. De Verkoper zal de Goederen herstellen of vervangen binnen een redelijke termijn vanaf het moment dat de Verkoper door de Klant op de hoogte werd gebracht van het gebrek aan overeenstemming van de Goederen met de Overeenkomst, en zonder onnodig ongemak voor de Klant, rekening houdend met de specifieke aard van de Goederen en het doel waarvoor de Klant ze heeft aangekocht. De kosten voor de reparatie of vervanging, met inbegrip van met name de porto-, vervoer-, arbeids- en materiaalkosten, zijn ten laste van de Verkoper. De Klant die zijn rechten uit hoofde van de klacht uitoefent, is verplicht om de Goederen die gerepareerd of vervangen moeten worden ter beschikking van de Verkoper te stellen. De Verkoper zal de Goederen voor zijn kosten bij de Klant ophalen. De details worden individueel overeengekomen in het kader van een bepaalde klacht.

De Klant is niet verplicht om te betalen voor het loutere gebruik van de Goederen die vervolgens worden vervangen.
b. een verzoek indienen om de Prijs te reduceren of de Overeenkomst te beëindigen wanneer:
b1. de Verkoper geweigerd heeft om de Goederen in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst, indien zowel vervanging als reparatie van de Goederen onmogelijk is of buitensporige kosten met zich mee zou brengen voor de Verkoper;
b2. de Verkoper heeft nagelaten om de Goederen te herstellen of te vervangen binnen een redelijke termijn en zonder onredelijk ongemak voor de Klant;
b3. de Goederen nog steeds niet in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, ook al heeft de Verkoper getracht de Goederen in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst;
b4. de non-conformiteit van de Goederen met de Overeenkomst is van dien aard dat een onmiddellijke vermindering van de Prijs of herroeping van de Overeenkomst gerechtvaardigd is;
b5. Uit de verklaring van de Verkoper of de omstandigheden blijkt duidelijk dat de Verkoper de Goederen niet binnen een redelijke termijn of zonder onnodige overlast voor de Klant in overeenstemming zal brengen met de Overeenkomst.
De gereduceerde prijs moet in dezelfde verhouding blijven tot de prijs van de Goederen in de Overeenkomst als de waarde van de niet-conforme Goederen blijft tot de waarde van de conforme Goederen. De Klant kan de overeenkomst niet herroepen indien de non-conformiteit van de Goederen met de Overeenkomst niet van wezenlijk belang is. Er wordt verondersteld dat de non-conformiteit van de Goederen met de Overeenkomst zeer belangrijk is. Het recht van de Klant om de overeenkomst te herroepen is beperkt tot de Goederen die niet overeenkomen met de Overeenkomst. Indien de non-conformiteit met de Overeenkomst slechts een deel van de door de Klant aangekochte Goederen betreft, kan de Klant zich enkel met betrekking tot de niet-conforme Goederen terugtrekken uit de Overeenkomst. Met betrekking tot de andere (resterende) Goederen kan de Klant slechts de overeenkomst herroepen indien redelijkerwijs niet van de Klant kan worden verwacht dat hij ermee instemt enkel de Goederen te behouden die conform zijn met de Overeenkomst. In geval  de Overeenkomst wordt herroepen dient de Klant de Goederen onmiddellijk terug te bezorgen aan de Verkoper op kosten van de Verkoper.
4. Alle Klachten in verband met de Goederen, de uitvoering van de Overeenkomst en de door de Verkoper uitgevoerde diensten als vermeld in artikel III en VIII van de Algemene Voorwaarden alsmede met betrekking tot de werking van de Website, kan de Klant in elke vorm indienen, waaronder:
 

a. schriftelijk aan: Echthoning V.O.F. Korenbloem 78 1689 RZ Zwaag, of
b. per e-mail, naar: info@pantulipan.nl, of
c. door middel van het contactformulier, beschikbaar op www.pantulipan.nl - tabblad "Contact",
d. in het geval een non-conformiteit van de Goederen met de Overeenkomst wordt ontdekt op het moment van ontvangst van de Goederen, kan de Klant de klacht melden aan een medewerker van de Winkel.
 

5. De Verkoper is verplicht om binnen 14 dagen nadat hij de klacht van de Klant heeft ontvangen te reageren. Indien de Verkoper niet binnen deze termijn op de klacht reageert, wordt aangenomen dat de Verkoper de klacht heeft erkend.
6. De Verkoper stelt de Klant in kennis van de wijze van afhandeling van de klacht door middel van een brief aan het in de klacht vermelde adres, of per e-mail of telefoon - afhankelijk van de wijze van kennisgeving waaraan de Klant de voorkeur geeft.
7. In de inhoud van de klacht dient de Klant ten minste te vermelden: zijn/haar voor-en achternaam, correspondentieadres of e-mailadres, soort en datum van het ontstaan van de klacht en alle omstandigheden die de klacht rechtvaardigen. Bij gebrek aan gegevens in de inhoud van de klacht die een goede afhandeling van de klacht mogelijk maken, kan de Verkoper de Klant die de klacht indient vragen om de gegevens aan te vullen en om bij de klacht foto's te voegen die de non-conformiteit van de Goederen met de overeenkomst en de gebreken ervan weergeven, wat een efficiëntere afhandeling van bepaalde klachten mogelijk kan maken en, afhankelijk van de eisen of gronden van de klacht, de noodzaak kan wegnemen om de Goederen te leveren, af te halen of op te sturen.
8. Ongeacht de rechten die voortvloeien uit de waarborg, kan de Klant de rechten die uit de garantie voortvloeien uitoefenen, indien deze werd toegekend voor de desbetreffende Goederen. Indien een garantie werd toegekend voor de desbetreffende Goederen, is informatie over de wijze van het uitoefenen van de rechten die voortvloeien uit de garantie en over de verantwoordelijke entiteit opgenomen in het garantiedocument. De uitoefening van rechten die vallen onder de garantie heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van de Verkoper met betrekking tot de waarborg..
9. In geval dat de klacht positief wordt afgehandeld, zal de terugbetaling onmiddellijk plaatsvinden nadat de Klant is geïnformeerd over de manier waarop de klacht werd afgehandeld, maar niet later dan 14 dagen, overeenkomstig de datum dat van de Klant een verklaring werd ontvangen betreffende de Prijsreducering of vanaf de datum dat de  Goederen aan de Verkoper werden geretourneerd of een terugzendingsbewijs voor deze goederen door hem werd ontvangen. De Verkoper zal de Goederen terugbetalen via dezelfde betalingsmethode die door de Klant werd gebruikt, tenzij de Klant heeft ingestemd met een andere terugbetalingsmethode.

 

 

 

10. Een online platform voor de beslechting van geschillen tussen consumenten en bedrijven op EI-niveau (ODR-platform) is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr. Het ODR-platform is een interactieve en meertalige website met een zog. “één loket systeem” voor consumenten en ondernemers die buitengerechtelijke beslechting nastreven van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit het sluiten van een onlineverkoop- of dienstenovereenkomst.

11. In verband met de wijzigingen in de wetgeving inzake waarborg  en aansprakelijkheid voor non-conformiteit van Goederen met de Overeenkomst die vanaf 1 januari 2023 van kracht zijn, informeert de Verkoper dat de eerdere bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake waarborg, d.w.z. de bepalingen die vóór 1 januari 2023 van kracht waren, van toepassing zijn op Overeenkomsten die vóór die datum zijn gesloten door Consumenten en Ondernemers met de rechten van een Consument.

 

IX A. KLACHTEN VAN ONDERNEMERS.

 

De Klant die de Goederen aankoopt voor een doel dat rechtstreeks verband houdt met zijn/haar professionele of zakelijke activiteit (Ondernemer) heeft het recht om een klacht in te dienen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, waarbij de aansprakelijkheid van de Verkoper uit hoofde van de waarborg voor fysieke defecten van de Goederen beperkt is  door deze Klant (Ondernemer) het recht te geven om de verwijdering van het defect te eisen, bovendien is deze aansprakelijkheid beperkt tot 12 maanden vanaf de datum dat de Goederen werden geleverd. In een dergelijk geval zal de Verkoper, naar eigen keuze, de defecte Goederen onmiddellijk vervangen door Goederen zonder gebreken of het gebrek verwijderen. De Verkoper kan ook aanbieden de overeenkomst te ontbinden en de prijs die is betaald voor de Goederen die het defect vertonen terug te betalen aan de Klant (Ondernemer). Voor het overige is de aansprakelijkheid van de Verkoper uit hoofde van  de waarborg voor gebreken aan de Goederen uitgesloten. Met behoud van  dwingende wettelijke bepalingen is de aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade die dergelijke Klanten (Ondernemers) lijden als gevolg van gebreken aan de Goederen beperkt tot het bedrag dat een dergelijke Klant aan de Verkoper heeft betaald voor de aankoop van de Goederen in kwestie.


X. Herroepingsrecht voor een op afstand afgesloten overeenkomst

1. De Consument erkent dat, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake consumentenrechten, de Consument het recht heeft om de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen door binnen 14 dagen na de datum van levering van de Goederen een verklaring in te dienen bij de Verkoper.
2. Bij de uitoefening van het recht om de Overeenkomst te herroepen, kan de Consument gebruik maken van het modelformulier voor herroeping van de Overeenkomst (zie bijlage nr. 2 van de Algemene Voorwaarden). Het gebruik van dit modelformulier is niet verplicht.
3. De Consument kan een verklaring voor het herroepen van de Overeenkomst in elke vorm indienen, waaronder bijvoorbeeld schriftelijk per post naar het adres: V.O.F. Korenbloem 78 1689 RZ Zwaag of per e-mail aan: info@pantulipan.nl .
4. Het is voldoende voor de naleving van de termijn voor het herroepen van de Overeenkomst dat deze verklaring wordt verzonden vóór de vervaldatum voor het herroepen van de Overeenkomst.
5. De Verkoper zal onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij  de verklaring van de gehele of gedeeltelijke herroeping van de Overeenkomst van de Consument heeft ontvangen, de Consument het bedrag terug betalen dat hij voor de geretourneerde Goederen heeft betaald alsmede de kosten voor het leveren van de geretourneerde Goederen overeenkomstig de goedkoopste, eenvoudigste leveringsmethode, met inachtneming van lid 6 hieronder. De Verkoper is verplicht de betaling terug te betalen volgens dezelfde betalingsmethode die de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere terugbetalingsmethode.
6. De Verkoper kan de terugbetaling inhouden totdat de Consument de goederen waarop de herroeping betrekking heeft, heeft geretourneerd of als de Consument een bevestiging heeft overhandigd dat de goederen zijn geretourneerd. Bovenstaande is afhankelijk van welke handeling als eerste plaats vindt.
7. In geval dat de Overeenkomst wordt herroepen is de Consument verplicht de Goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop de Consument de Verkoper heeft geïnformeerd dat de Overeenkomst wordt herroepen, aan de Verkoper terug te zenden. Aan de termijn is voldaan als de Consument de Goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. Het adres voor het retourneren (terugsturen) van de Goederen staat vermeld op de Website. De Consument draagt de directe kosten voor het terugsturen van de Goederen.
8. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Goederen als gevolg van het gebruik van de Goederen op een andere wijze dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en het functioneren van de Goederen vast te stellen.


9. De Consument heeft niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, onder andere met betrekking tot de overeenkomst:
a) waarbij het onderwerp van de dienstverlening bederfelijke goederen of goederen met een korte houdbaarheidsdatum zijn (bijv. diepvriesproducten, fruit, groenten, vlees, vleeswaren, kazen);
b) waarbij het onderwerp van de dienstverlening een product is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking die na opening om gezondheids- of hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd, indien de verpakking na levering is geopend;
c) waarbij het onderwerp van de dienstverlening producten/ dingen zijn die na levering, vanwege hun aard, onlosmakelijk met andere producten/ dingen zijn verbonden;
d) waarbij het onderwerp van de dienstverlening geluids- of beeldopnamen of computerprogramma's zijn die in een verzegelde verpakking worden geleverd, indien de verpakking na levering is geopend;
e) betreffende de levering van dagbladen, periodieken of tijdschriften.
10. De ondernemer met de rechten van een Consument heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst te herroepen conform de in punt 10 omschreven beginselen.
11. De Klant heeft niet het recht de overeenkomst te herroepen indien hij de overeenkomst als Ondernemer is aangegaan.

XI. Privacy en bescherming van persoonsgegevens

1. De beheerder van de persoonsgegevens van de Klant die tijdens de Registratie of het plaatsen van de Bestelling zijn verstrekt (inclusief voor-en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer) is:
V.O.F. gevestigd te Korenbloem 78 1689 RZ Zwaag, ingeschreven in het handelsregister KvK: 82082421, BTW: NL862329516B01.
 2. De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt ten behoeve van:
 

a) de realisatie en bediening van bestellingen in de Winkel. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de  overeenkomst waar de Klant, waarop de gegevens betrekking hebben, een partij is, of om op verzoek van de Klant, waarop de gegevens betrekking hebben, actie te ondernemen alvorens de overeenkomst tot stand te brengen.
b) statistische doeleinden, d.w.z. de rechtmatige, legitieme belangen die worden nagestreefd door de Beheerder van de Persoonsgegevens,
c) in het geval dat er toestemming is gegeven  voor de verwerking van persoonsgegevens, voor marketingdoeleinden door het verzenden van commerciële informatie per e-mail,
d) het uitvoeren van direct-marketingactiviteiten, d.w.z. de rechtmatige, legitieme belangen die worden nagestreefd door  Beheerder van de Persoonsgegevens,
e) het beantwoorden van een persoon die contact heeft opgenomen met de Beheerder, d.w.z. de rechtmatige, legitieme  belangen die worden nagestreefd door de Beheerder van de Persoonsgegevens,
f) het verwerken van mogelijke klachten, alsmede het opstellen, onderzoeken en afweren van claims, d.w.z. de rechtmatige, legitieme belangen die worden nagestreefd door de Beheerder van de Persoonsgegevens,
g) het voldoen aan wettelijke verplichtingen die aan de Beheerder van Persoonsgegevens zijn opgelegd, onder andere met betrekking tot het bijhouden van een boekhouding en administratie, alsmede de uitvoering van de rechten van de betrokkenen, d.w.z. het voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Beheerder van de Persoonsgegevens rust.
 

3 Ontvangers van de gegevens:
 De ontvangers van persoonsgegevens zijn entiteiten die samenwerken met de Beheerder van de persoonsgegevens, d.w.z. die IT-, administratieve-, marketing- en juridische diensten voor hem uitvoeren. In het geval van online betalingen worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan het bedrijf dat de online betaling afhandelt. De Beheerder is niet van plan persoonlijke gegevens door te geven aan derde landen of internationale organisaties.
4. De bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gerelateerd aan de doeleinden en gronden voor verwerking, dus:
 

a) worden de gegevens die op basis van de Overeenkomst zijn verkregen slechts verwerkt tot het verstrijken van de verjaringstermijn van mogelijke vorderingen;
b) in het geval van het aanmaken van een Klantaccount -  in het IT-systeem dat de Winkel ondersteunt - worden
de gegevens verwerkt gedurende de periode dat het systeem voor het plaatsen van Bestellingen operationeel is of totdat de gegevens  door de Klant worden verwijderd;
c) worden de op basis van wettelijke vereisten verwerkte persoonsgegevens verwerkt gedurende de periode waarin de wet de opslag van persoonsgegevens vereist;

 

d) worden de gegevens die zijn verwerkt op basis van het gerechtvaardigde, legitieme belang van de Beheerder van de Persoonsgegevens verwerkt tot de effectieve indiening van een bezwaar of de beëindiging van dit belang, bijv. gegevens die worden verwerkt ten behoeve van het onderzoek naar of de verdediging tegen vorderingen worden verwerkt gedurende een periode die gelijk is aan de verjaringstermijn van deze vorderingen.
e) indien de Klant heeft ingestemd met het ontvangen van informatie over de producten en diensten van de Beheerder van de Persoonsgegevens zullen, in het geval dat deze toestemming wordt ingetrokken of in het geval er bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor het uitvoeren van marketingactiviteiten wordt ingediend, de persoonsgegevens worden opgeslagen voor een periode van drie jaar vanaf de intrekking van deze toestemming of het bezwaar. De gegevens worden alleen opgeslagen ter verdediging tegen mogelijke claims om de financiële verantwoordingsplicht van de Beheerder van de Persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

5. De Klant heeft recht op:
 

a)  toegang tot zijn/ haar gegevens en op een kopie van zijn/ haar gegevens;
b) rectificatie (wijziging) van zijn/ haar gegevens;
c) het verwijderen van persoonsgegevens, het beperken van gegevensverwerking;
d) gegevensoverdracht;
e) een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
f) zijn/ haar toestemming te allen tijde in te trekken; bovenstaande heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming die is gegeven voordat deze werd ingetrokken.
 

6. Informatie over de noodzaak/ vrijwilligheid van het verstrekken van gegevens:
Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor het uitvoeren van de Bestelling. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de Beheerder van de Persoonsgegevens de diensten niet leveren.
7. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming:
De gegevens kunnen op geautomatiseerde wijze worden verwerkt, onder meer door middel van profilering, waarbij gepersonaliseerde productaanbiedingen worden gemaakt die beschikbaar zijn in het assortiment van de Winkel, deze worden gepresenteerd op de Website en verzonden in marketingberichten van de Winkel die aanzienlijke invloed kunnen hebben op de Klant door hem in staat te stellen producten te kopen tegen de in de aanbieding vermelde prijzen.
8. Vragen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens moeten worden gericht aan het adres van de Beheerder van de Persoonsgegevens of naar info@echthoning.nl.

XII Het gebruik van “cookies”

 

De Verkoper gebruikt het mechanisme van "cookies”-bestanden, die door de server van de Verkoper op de harde schijf van het eindapparaat van de Klant worden opgeslagen tijdens het gebruik van de Website. Het gebruik van "cookies" is gericht op de correcte werking van de Website op de eindapparatuur van de Klant. Elke Klant kan het "cookies” mechanisme uitschakelen in de browser van zijn/haar eindapparaat, maar de Verkoper wijst erop dat het uitschakelen van "cookies" het gebruik van de Website onmogelijk kan maken. Door de Website te gebruiken, stemt de Klant in met het gebruik van "cookies" in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vermeld in het Privacy beleid.

 

 

XIII Beveiliging

1. Om de gegevens van Klanten te beschermen tegen eventueel verlies, misbruik en wijzigingen, is de website van de Online Winkel voorzien van beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beveiliging van de verwerkte gegevens te waarborgen.
2. Alle verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd met inachtneming en strikte toepassing van de richtsnoeren van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.
3. Toegang tot de persoonsgegevens van de Klanten heeft de Beheerder van de Persoonsgegevens die de webwinkel beheert op www.echthoning.nl. De persoonsgegevens van de Klant kunnen ook worden ingezien door onderaannemers die diensten uitvoeren voor de Beheerder van de Persoonsgegevens (verwerkende entiteiten). Deze bedrijven hebben toegang tot deze gegevens op basis van een bewaarnemingsovereenkomst  met toepassing van vertrouwelijkheidsclausules. Hieronder vallen bedrijven die de software en hardware onderhouden, advocatenkantoren, bedrijven die hostingdiensten voor de websites leveren en de Online Winkel.
 

XIV Contact

Als u vragen, twijfels, meningen of opmerkingen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de Winkel of via het formulier op de Website van de Winkel  www.pantulipan.nl onder tabblad "Contact".

 

XV Slotbepalingen

 1. Op alle zaken die niet in bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn geregeld, zijn de bepalingen van de Nederlandse Wet inzake consumentenrechten van toepassing. De besluiten van de Algemene Voorwaarden worden zodanig geïnterpreteerd dat ze in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving.
2.  Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden vastgelegd door ze af te drukken, op te slaan op een medium of te downloaden van de Website.
3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen om belangrijke technische, juridische of organisatorische redenen, deze redenen kunnen zijn:

a) de noodzaak om de Algemene Voorwaarden aan te passen aan de bepalingen van de wet of uitspraken van bevoegde overheidsinstanties die rechtstreeks van invloed zijn op de Algemene Voorwaarden en resulteren in de noodzaak om de Algemene Voorwaarden aan te passen om te voldoen aan de wet;
b) verandering in de omvang van de diensten die door de Verkoper worden aangeboden of verandering in de functionaliteit van de Website;
c) verandering in de aangeboden afhaal-, leverings- of betaalmethoden;
d) de noodzaak om onduidelijkheden of fouten in de Algemene Voorwaarden weg te nemen of om schendingen van de Algemene Voorwaarden tegen te gaan of misbruik te voorkomen;
e) het veranderen van  namen, postadressen, elektronische adressen, links of andere gegevens die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen;
f) de noodzaak om technische vereisten of beveiligingsnormen te updaten.

 

3. Behoudens onderstaande punt 5 , treedt een wijziging van de Algemene Voorwaarden in werking binnen 7 dagen nadat deze wijziging op de Website is gepubliceerd. Deze periode kan worden verkort indien dit noodzakelijk is om de Algemene Voorwaarden in overeenstemming te brengen met de wet. De Verkoper zal de Klant op de hoogte stellen van de wijziging van de Algemene Voorwaarden door middel van een bericht dat wordt verzonden naar het e-mailadres van de Klant dat is opgegeven in het Klantaccount. Het bericht bevat een verwijzing (link) naar de tekst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien de Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet accepteert, dient hij/zij de Verkoper hiervan op de hoogte te stellen door op de link te klikken en aan te geven dat hij/zij het niet eens is met de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, wat in principe neerkomt op een verzoek tot verwijdering van de Klantaccount op de Website. Als de Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet accepteert, kan hij/ zij de Klantaccount ook  deactiveren door een bericht te sturen naar info@pantulipan.nl of schriftelijk naar: Echthoning V.O.F. Korenbloem 78 1689 RZ Zwaag.

4. Bestellingen die werden geplaatst en niet werden uitgevoerd vóór de datum van de inwerkingtreding van de gewijzigde of nieuwe Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden  die van kracht waren op het moment dat de Bestelling werd geplaatst.
5. De wijziging van Bijlagen nr. 1 en nr. 2 zal van kracht zijn vanaf de publicatiedatum op de Website.
6. Alle geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van de Bestelling zullen, bij gebreke van een minnelijke oplossing, worden beslecht door de bevoegde rechter als bepaald in de Nederlandse wetgeving.

Wij zijn betrouwbaar:

© 2020 - 2024 Echthoning | sitemap | rss